Preslnenie

Požiadavky na preslnenie bytov stanovuje STN 73 4301 Bytové budovy v čl. 5.2.1. Byt je preslnený, ak sa súčet podlahových plôch preslnených obytných miestností rovná najmenej jednej tretine súčtu podlahových plôch všetkých obytných miestností bytu. Osvetľovací otvor resp. otvory, ktorými vniká do obytnej miestnosti priame slnečné žiarenie, musia mať skladobnú plochu rovnú najmenej jednej desatine podlahovej plochy miestnosti. Čas preslnenia od 21. marca do 22. septembra musí byť najmenej 1,5 hodiny denne.

Okrem bytov musí byť zabezpečené preslnenie miestností určených na denný pobyt detí v predškolských zariadeniach, obytných miestností v detských domovoch, v domovoch dôchodcov, internátoch a podobných zariadeniach slúžiacich na dlhodobý pobyt.

Zatienenie novými stavbami v okolí nesmie znižovať veľkosť vonkajšej preslnenej plochy predškolského zariadenia (detského ihriska), určenej na pobyt detí, na menej ako 50 % jej celkovej rozlohy.