Meranie denného a umelého osvetlenia

Meranie denného a umelého osvetlenia vo vnútorných priestoroch

Meranie denného a umelého osvetlenia je overenie splnenia podmienok a minimálnych hodnôt normatívnych požiadaviek. Pri nových priestoroch sa meranie uskutočňuje spravidla pred procesom odovzdania do užívania (kolaudácia). U starších zariadení môžu byť merané hodnoty podkladom pre údržbu alebo modernizáciu svetelných zariadení. Na výsledok merania má vplyv stav osvetľovacieho zariadenia a priestoru, ako teplota, čistota, činitele odrazu stropu a stien (farba). Umelé osvetlenie sa vždy meria oddelene od denného. Denné osvetlenie sa meria pri zhasnutom umelom osvetlení a za vonkajších podmienok podľa CIE, pri tzv. ideálne zamračenej oblohe. Meranie sa vykonáva pomocou luxmetra, pričom sa vo výpočtoch stanovuje jeho celková maximálna odchýlka oproti reálnym hodnotám. Namerané hodnoty sa porovnávajú s normatívnymi hodnotami stanovenými podľa potrebných vykonávaných zrakových tried na konkrétnej pracovnej rovine.