Definícia svetlotechniky

Svetlotechnika je nástroj pre udržanie kvality vnútorného prostredia v objektoch najmä z hygienického hľadiska. Projektant svetlotechniky vykonáva špeciálnu projektovú činnosť v rámci stavebnej fyziky, ktorá súvisí s hodnotením denného osvetlenia a preslnenia v priestoroch budov, ktoré sú určené pre trvalý pobyt ľudí. Za trvalý pobyt ľudí sa považuje pobyt ľudí vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, ktorý trvá v priebehu jedného dňa (za denného svetla) dlhšie ako 4 hodiny a opakuje sa pri trvalom užívaní budovy viac ako raz týždenne. Z hľadiska svetlotechniky posudzujeme samostatne a odlišnými metódami zvlásť preslnenie a denné osvetlenie. Denné osvetlenie posudzujeme aj v priestoroch, ktoré sú orientované výlučne na sever, kde preslnenie už hodnotiť nie je potrebné.

Jednou zo základných hygienických požiadaviek obytných miestností resp. priestorov s trvalým pobytom ľudí je nárok na ich denné osvetlenie a preslnenie. Svetlotechnický posudok objektu preukáže napríklad, či nedochádza k neprípustnému zatieneniu okolitých objektov vplyvom navrhovanej stavby, alebo či navrhovaný objekt bude mať dostatočne vyhovujúce požiadavky denného osvetlenia vlastných vnútorných priestorov. Svetlotechnika ovplyvňuje výšku, hmotu objektu, jeho geometrické parametre navrhovaných priestorov a parametre jeho osvetľovacích otvorov, preto je veľmi úzko spätá s architektúrou.