Objemová štúdia

Svetlotechnická objemová štúdia predstavuje trojrozmerný model maximálneho objemového tvaru budúceho plánovaného objektu, nadstavby alebo prístavby jestvujúceho objektu, ktorý svetlotechnicky ovplyvňuje – zatieňuje jestvujúce alebo plánované okolité objekty maximálnou prípustnou mierou, v zmysle platných predpisov a noriem.

Je jedným z dôležitých východiskových podkladov pre investičnú a architektonickú činnosť. Svetlotechnická objemová štúdia spolu s regulatívmi zástavby daného územia poskytuje dôležitú informáciu o miere stavebného využitia územia. Architektonická tvorba, zvlášť v lokalitách so zhustenou zástavbou, bez tohoto podkladu resp. bez zistenia svetlotechnických limitov daného prostredia, ohrozuje úspešnosť projektu pri jeho schvaľovaní. V praxi sa často stáva, že zistenie, či daný návrh spĺňa podmienky z hľadiska svetlotechniky, určí až svetlotechnický posudok vyžiadaný na podnet hygienického orgánu. V tomto čase je už projektová dokumentácia vypracovaná a v prípade, že nespĺňa svetlotechnické kritériá, nie je možné vyhotoviť kladný svetlotechnický posudok a dokumentáciu schváliť. Naopak, architektonický návrh rešpektujúci svetlotechnickú štúdiu, vylučuje neskoršie neefektívne zmeny hmoty, prípadne až zrušenie pôvodného konceptu.

Regulatívy zástavby v územnoplánovacej dokumentácii pre danú lokalitu nazaručujú vždy možnosť využitia ich limitov. Maximálnu možnú mieru zastavania limituje aj maximálna prípustná miera zatienenia jestvujúcich alebo plánovaných objektov vplyvom navrhovanej stavby nachádzajúcich sa v jej okolí. V lokalitách, bez daných regulatívov zastavanosti, svetlotechnická štúdia môže určiť prakticky reálny maximálny možný objemový tvar budúcej stavby.

V neposlednom rade má svetlotechnická štúdia význam aj v urbanistiskej tvorbe. Spolupráca urbanistu so svetlotechnikom dáva predpoklad k vytvorieniu optimálneho návrhu s dôrazom na efektívne využie svetlotechnických podmienok územia. V praxi sa stáva, najmä pri tvorbe obytných štruktúr, že vytvorený urbanistický návrh bytových domov bez spolupráce svetlotechnika dáva obmedzené možnosti na budúcu tvorbu bytov, kde architektonický návrh nedokáže už eliminovať nedostatočné svetlotechnické podmienky. Nesprávnym situovaním domov z hľadiska orientácie svetových strán, hrozí riziko, že výsledný urbanistický návrh nebude mať potrebné množstvo dostatočne preslnených plôch na tvorbu bytov.

Autor tohto článku: ARCHIZA.SK