Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci.

STN 73 0580 Denné osvetlenie budov.
STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
STN 73 4301 Bytové budovy