Optimalizácia osvetľovacích otvorov

Osvetľovacie otvory sa rozdeľujú na bočné (okná v zvislých stenách) a horné (strešné okná, svetlíky). Zabezpečujú prístup denného osvetlenia a insoláciu miestností.

Pod pojmom optimalizácia osvetľovacích otvorov rozumejme návrh alebo úpravu okien a svetlíkov spôsobom, aby bola docielená potrebná úroveň denného osvetlenia vo vnútri miestnosti.

Z hľadiska prestupu tepla konštrukciou je okno tepelným mostom objektu, preto je veľmi dôležité z hľadiska energetického ale aj investičného venovať návrhu okien patričnú pozornosť. Veľkostné parametre miestností a ich osvetľovacích otvorov je potrebné dimenzovať tak, aby boli dodržané hygienické kritéria pre dostatočnú úroveň denného osvetlenia priestorov.

Z hľadiska znižovania energetickej náročnosti objektu je možné pristupovať k otázke návrhu osvetľovacích otvorov aj spôsobom, aby plocha osvetľovacích otvorov nebola väčšia ako minimálna potrebná pre dosiahnutie vyhovujúcich svetlotechnických parametrov miestnosti.

Ponúkame riešenie návrhu s dôrazom na hlavnú funkciu osvetľovacích otvorov, a tou je vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre danú zrakovú činnosť miestnosti.

Pri svetlotechnickom posudzovaní architektonických projektov sa stretávame s riešeniami, kedy navrhované dimenzie a polohy okien nezodpovedajú hygienickým podmienkam, alebo ich použitie je málo účelné. Mnohokrát sa použitie okien obmedzuje len na dosiahnutie určitého architektonického výrazu fasády. Je nesporné, že okno je jedným z najdôležitejších výrazových prostriedkov architektúry, ale sme presvedčení, že je možné dosiahnuť požadovaný architektonický efekt aj s parametrami okenných otvorov, ktoré budú účelne zabezpečovať využitie denného osvetlenia.

Autor tohto článku: ARCHIZA.SK