Čo je svetlotechnický posudok?

Svetlotechnický posudok je elaborát, ktorý sa zaoberá svetlotechnickým hodnotením objektov v zmysle príslušných predpisov a noriem. Podľa týchto požiadaviek je potrebné pri navrhovanom objekte posúdiť:


a) jeho vplyv na preslnenie a úroveň zatienenia okolitých jestvujúcich a plánovaných objektov
b) preslnenie a úroveň denného osvetlenia priestorov navrhovanej stavby

Máte záujem o vypracovanie svetlotechnického posudku ?

Neváhajte ma kontaktovať

Aké podklady sú potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky za svetlotechnický posudok? Je potrebné zaslať digitálne podklady:

a) architektúru navrhovanej stavby (situácia, pôdorysy podlaží, strechy, rez, pohľady).
b) fotodokumentáciu okolia stavby
c) prípadne geodetické zameranie okolia